Mengenal Riba | DiaryHijaber.com

Writer : Someone Editor : Someone

Mengenal Riba

612 kali dilihat

Hijabers, bagi sebagian orang istilah riba merupakan hal yang awam, tidak memaknai riba dalam kegiatan sehari-hari. Transaksi keuangan seperti menabung,  jual-beli dilakukan tanpa ada kekhawatiran apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.  Pada  hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam mencapai kesejahteraan dalam kegiatan sehari-hari, pengaturan mengenai riba sudah sangat jelas sekali.  Setiap muslim hanya melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah yaitu hukum dan ketentuan yang bersumber pada kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW.

Nah sekarang apakah riba itu?

Cara transaksi keuangan dengan cara riba sudah merajalela dilakukan pada masa jahiliyah, masa sebelum Islam, bahkan masa sekarang, masa neo jahiliyah. Mari kita teliti ajaran Al Quran dan Sunnah Nabi tentang riba :

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah.  Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. AQ Al Baqarah (2):275.

Kemudian,

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. QS Al Baqarah (2):276

Selain itu,

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. QS Al Baqarah (2): 278

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka rib aitu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa-apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatkan pahalanya. QS Al Rum (30): 39

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Hanzallah, bersabda Rasulullah SAW : Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, padahal dia mengetahui bahwa hal itu adalah riba, lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam kali berbuat zina”.

Ngeri kan Hijabers? Jadi, mulai sekarang carilah yang aman dan kenalilah yang baik buat kamu. Dimulai dari pemilihan produk seperti pemakaian program syariah. InsyaAllah kamu pun memetik hasilnya. Yuk pindah ke syariah.
RELATED ARTICLE